Адвокатско дружество “Дякова & Пантелеев”, предлага следните видове услуги:


Съдебна защита, спорове и арбитраж

     Дружеството е съставено предимно от пледиращи в съдебна зала адвокати, които в своята продължителна практика са работили изцяло в защита правата и интересите на гражданите, юридическите лица и публично правните организации.

     Процесуално представителство, защита и съдействие пред граждански съд, наказателен съд, административен съд и военен съд.

     Процесуално представителство, защита и съдействие пред всички инстанции, включително и пред Върховен касационен съд и Върховен административен съд

     Процесуална защита, представителство и правна помощ при подготовката и воденето на съдебни и арбитражни дела в страната и в чужбина;

     Дружеството осъществява, чрез адвокатите си представителство пред всички арбитражи.

     Квалифицирана правна помощ при събирането на трудносъбираеми кредити и други вземания чрез процесуално представителство по изпълнителни дела и посредничество при сключването на извънсъдебни спогодби за доброволно изплащане на задълженията по тях.

     Обжалване, оспорване, възражение и изготвяне и подаване на всякакви видове искови молби, жалби, тъжби, частни жалби, въззивни и касационни жалби, пред всички съдебни институции в Република България.

     Съдействие при решаване на спорове - съдебни и извънсъдебни. Водене на преговори от Ваше име за сключване на споразумения и спогодби за доброволно уреждане на съдебни и извънсъдебни отношения.