Адвокатско дружество “Дякова & Пантелеев”, предлага следните видове услуги:


Административно и административно - процесуално право


     Обжалване на административни актове в това число и наказателни постановления на различни органи (нарушения по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за движение по пътищата, нарушения на данъчно, трудово законодателство и др.)

     Обжалване на административни актове на Комисия по търговия и защита на потребителите

     Извънсъдебно съдействие по административен ред при нарушени права