Адвокатско дружество “Дякова & Пантелеев”, предлага следните видове услуги:


Трудово право

     Основни задължения на страните по трудово правоотношение, работно време, отпуски, трудово възнаграждение

     Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите

     Обезщетения, дължими от работодателя и работника

     Дисциплинарно уволнение и наказания, права и задължения

     Защита срещу дисциплинарно уволнение и наказания

     Незаконно уволнение

     Възстановяване на работа

     Обезщетения вследствие трудови злополуки

     Отношения при трудоустрояване

     Трудови спорове