Адвокатско дружество “Дякова & Пантелеев”, предлага следните видове услуги:


Търговско право


     Извършва регистрация и последващо правно и счетоводно обслужване на търговски дружества и организации с нестопанска цел, включително с чуждестранно участие. Кантората предлага абонаментно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица.

     Дружеството предлага абонаментно правно обслужване на търговски дружества, акционерни дружества, юридически лица, фондации, сдружения с нестопанска цел, общини, висши учебни заведения, пенсионно - осигурителни дружества и др.

     Участие в процедури по несъстоятелност и ликвидация

     Чуждестранни инвестиции

     Сливания и придобивания

     Приватизация. Приватизационни сделки

     Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на приватизационни сделки и правна помощ при изпълнението им

     Структуриране и финансово обезпечаване на приватизационни проекти

     Правни анализи и проучвания

     Преговори с държавните институции

     Учредяване, комплексна регистрация, вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества; изготвяне, консултиране и представителство при сключване на търговски договори, спогодб

     Преобразуване, продажба и наследяване на еднолични търговци и търговски дружества

     Текущи промени и действия във връзка с дейността на търговците

     Регистрация и обслужване на офшорни компании във всички основни офшорни юрисдикции

     Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози

     Представителство на фирми и търговски организации

     Ликвидация на търговски дружества

     Несъстоятелност и оздравяване на предприятия

     Сделки с търговски предприятия

     Консултации по търговски сделки и изготвяне на договори

     Запис заповед и последващи процесуални действия за събиране на сумите по него