Адвокатско дружество “Дякова & Пантелеев”, предлага следните видове услуги:


Гражданско - процесуално право

     Изготвяне на установителни и осъдителни искови молби за решаване на граждански отношения и спорове, процесуално представителство и защита по такива.

     Възстановяване на нарушено владение. Въвод във владение.

     Искове при незачитане и нарушаване правото на собственост.

     Разваляне на договори (привидни договори, прекомерни лихви и неустойки, при упражнени сила и заплашване и др.)

     Обявяване за нищожни на нотариални актове и договори с които се прехвърлят и учредяват вещни права.

     Съдебни и доброволни делби на съсобствено и наследствено недвижимо имущество и движими вещи.

     Съдействие при уреждане на имуществени отношения и спорове между съсобственици. Изготвяне необходимите според закона документи делби, завещания, дарения, приемане на наследство и отказ от наследство.

     Поставяне по запрещение

     Промяна име

     Придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване от чуждестранни граждани;

     Съдействие за получаване на застрахователни обезщетения (доброволно или по съдебен ред)

     Обезщетения, неустойки и лихви при неизпълнени или неточно изпълнени договори от всякакво естество (сключени в устна или писмена форма)

     Обезщетения за претърпени вреди от престъпление и непредявен граждански иск в наказателния процес

     Принудително изпълнение. Публична продан

     Събиране вземанията от съдия-изпълнител

     Спиране и прекратяване на принудителното изпълнение

     Установителни искове за недължимост на принудително търсените суми

     Обезпечаване вземанията съдействие при налагане / заличаване на възбрани, ипотеки, запори и др.

     Разваляне на отчуждителни сделки, пречещи на кредитора да се удовлетвори (фиктивна продажба на цялото имущество и др., евикция)