Адвокатско дружество “Дякова & Пантелеев”, предлага следните видове услуги:


Семейно право

     Развод по взаимно съгласие. Прекратявяне на брака със споразумение по взаимно съгласие

     Развод по взаимно споразумение. Прекратяване на брака със споразумение.

     Развод по изключителна вина на единия съпруг

     Брачни искове - родителски права над деца, режим на виждане с деца, промяна фамилно име и др.

     Иск за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака, личен принос.

     Иск за присъждане на семейно жилище. Претендиране на семейно жилище.

     Привременни мерки

     Издръжка на дете, съпруг – иск за увеличаване / намаляване на издръжка.

     Промяна фамилно име / предбрачно

     Поставяне под запрещение

     Припознаване

     Оспорване бащинство

     Осиновяване

     Защита правата на децата

     Брачен консултант. Съдействие за извънсъдебно решаване на всички спорни семейни отношения.