Адвокатско дружество “Дякова & Пантелеев”, предлага следните видове услуги:


Пенсионно и осигурително право

     Оказване на правна помощ при изготвяне на документи необходими за лицензиране на пенсионноосигурително дружество и фондове за допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване

     Промяна на участие и прехвърляне на натрупани средства от индивидуална осигурителна партида от един в друг съответен фонд за допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване

     Възникване, времетраене и прекратяване на осигурително правоотношение. Задължителност и доброволност на участието.

     Права на осигурените лица при участие в допълнителен Универсален пенсионен фонд, Професионален пенсионен фонд и Доброволен пенсионен фонд

     Права при настъпване на осигурителни случаи - инвалидност и смърт. Наследствена пенсия.

     Консултации относно начина на инвестиране на натрупани средства в индивидуална осигурителна партида, изчисляване и обявяване на стойността на един дял, конституиране на попечителски и консултативни съвети, осигурително посредничество, сключване на договор

     Изготвяне и изменение на правилници за дейността и организацията на фондове за допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване