Адвокатско дружество “Дякова & Пантелеев”, предлага следните видове услуги:


Обществени поръчки

     Консултации и изготвяне на документация за участие по Закона за обществените поръчки и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

     Съдействие за участие във всички видове процедури по реда на Закона за обществените поръчки и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

     Подготовка и изпращане на предварително обявление

     Провеждане на всички видове процедури по ЗОП и НВМОП – открита процедура, състезателен диалог, предварителен подбор, конкурс за проект, открит конкурс, процедури на договаряне с и без обявление и други.

     Консултации и изготвяне на правни анализи по ЗОП и НВМОП.

     Възлагане на обществени поръчки

     Подготовка и изпращане на Решения, Обявления, Уведомления и Информация за сключен договор за откриване, удължаване, прекратяване и сключване на договор за обществени поръчки

     Изпращане на информация и водене на кореспонденция с Регистър на обществени поръчки при Агенция за обществени поръчки и Държавен вестник

     Водене на регистър на обществените поръчки      Оспорване на действията на възложителите по ЗОП и НВМОП      Съдействие на кандидат - изпълнителите и участниците при изготвяне на ценово предложение и ценова оферта за участие в обществена поръчка по реда на ЗОП и НВМОП - открита процедура, открит конкурс за проектиране, състезателен диалог, процедури на договаряне