Адвокатско дружество “Дякова & Пантелеев”, предлага следните видове услуги:


Договори. Споразумения.

     Дружеството предлага комплексно правно обслужване включващо изготвяне на договори, анекси, допълнителни споразумения и становища по такива, както и представителство при сключването им.

     Ние притежаваме богат опит в областта на доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения, водене на преговори и постигане на споразумения по такива.

     Дружеството предлага уреждане на сложни съдебни спорове, чрез водене на преговори и сключване на извънсъдебни спогодби.

     Ние предлагаме изготвяне на различни видове договори и приложения към тях: договор за изработка, договор за поръчка, консултантски, договор за услуги, договор за доставка и други.

     Консултации и изготвяне на договори за покупко-продажба на недвижим имот, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, договор за наем, наемна разписка, ипотека.

     Консултации при сключване на договор за заем, запис на заповед, заем за послужване, дарение, спонсорство, реклама.

     Заместване в дълг, новация, цесия и други.

     Различни видове граждански договор. Договор за съвместна дейност. Договор за гражданско дружество.