Адвокатско дружество “Дякова & Пантелеев”, предлага следните видове услуги:


Наказателно - процесуално право

     Дружеството предоставя процесуално представителство на фаза досъдебно производство – дознание, следствие, прокуратура

     Промяна на мерки за неотклонение от «Задържане под стража» в "Домашен арест", "Парична гаранция" и „Подписка”)

     Съдействие при всякакъв вид задържане от органи на реда и съдебната власт от първоначалния момент на задържане до освобождаване

     Жалби до Полиция, Прокуратура и др. компетентни органи инспекторати, Висш съдебен съвет

     Защита срещу неправомерни действия / бездействия на служителите на полиция, прокуратура, следствие.

     Предявяване на граждански искове за парични обезщетения на пострадали от престъпления лица в наказателния процес

     Защита по обвинения в различни престъпления

     Престъпления против личността (убийство, телесна повреда, изнасилване, блудство, обида и клевета и др.)

     Наркотици (трафик, разпространение, държане, съхранение, «еднократна доза» и др.)

     Порнография (създаване, разпространение, излъчване по интернет, разлика между еротика и порнография и др.)

     Общоопасни престъпления (незаконно оръжие, боеприпаси и взривни вещества, повреждане и унищожаване на имущество чрез взрив и др.)

     Транспортни престъпления (управление на МПС в нетрезво състояние, ПТП с имуществени вреди, телесни повреди, смърт и др.)

     Престъпления против реда и общественото спокойствие (самоуправство, хулиганство, футболно хулиганство и др.)

     Престъпления против собствеността (кражба, грабеж, присвояване, обсебване, изнудване, рекет, съхранение и продажба на незаконно придобити вещи, умишлено повреждане на чужди вещи и др.)

     Престъпления против интелектуалната собственост (разпространение или само използване на нелегален софтуер и др.)

     Стопански престъпления (безстопанственост, умишлено увреждане на кредитори, митнически престъпления и др.)

     Престъпления против дейността на държавни органи (набедяване в извършено престъпление, лъжесвидетелстване, нелегално преминаване на границата, трафик на хора и др.)

     Документни престъпления (съставяне, преправяне или само използване и др. на официален и неофициален документ, включително и от длъжностно лице и МОЛ)

     Смекчаване на наказателната отговорност

     Превишаване пределите на неизбежната отбрана

     Афект

     Изключителни или многобройни смекчаващи вината обстоятелства

     Малозначителност на деянието

     Условно осъждане

     Глоба по административен ред (без да се отразява в свидетелството за съдимост)

     Споразумения за приключване на наказателни дела

     Договаряне на присъдата с органите на прокуратурата, следствие и дознание.

     Договаряне на условни наказания, наказания под минималния предвиден размер, замяна на един вид наказания с друг (порицание или пробация вместо лишаване от свобода и др.)

     Посещения в затвор, следствен арест и при полицейско задържане до 24 часа. Срещи със задържани лица.

     Процесуално представителство и защита на фаза съдебно производство

     Обжалване определения, присъди и решения на съда, възражения по внесени обвинителни актове, протести на прокуратурата, включително и жалби за бавност до инспектората на Главна прокуратура и Висшия съдебен съвет.

     Процесуално представителство, защита и съдействие пред всички инстанции, включително и пред Върховен касационен съд, Наказателна колегия.

     Завеждане и защита по дела от частен характер, срещу клевета, обида и непозволено увреждане – лека телесна повреда.

     Процесуално представителство, защита и съдействие по дела за екстрадация и експулсиране на чужди граждани.