Адвокатско дружество “Дякова & Пантелеев”, предлага следните видове услуги:


Сделки и управление на недвижими имоти

     Дружеството е специализирано в областта на правното обслужване на сделки по придобиване и продажба на недвижими имоти, в това число намиране на имоти, преглед на документи, водене на преговори, изготвяне на договори, представителство при сключване на сдел

     Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, нотариални актове, проучване на правото на собственост; снабдяване със скици на недвижими имоти и удостоверения за данъчни оценки, посредничество при преговори, представителство п

     Управление на недвижима собственост на физически и юридически лица.

     Подготовка и обслужване на нотариални договори

     Изготвяне, вписване и заличаване на обезпечения и вещни тежести: ипотеки, възбрани, право на ползване, право на преминаване и други.

     Всякакви действия по отношение на недвижими имоти: УПИ, земя, сгради, земеделски земи, гори и права върху тях.

     Придобиване право на собственост чрез други способи.